Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Predávajúci:

Finecom, s.r.o., Robotnícka 17, 940 01 Nové Zámky, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, 

oddiel: Sro, vložka č.: 35108/N, IČO: 47414995, DIČ:2023856868, e-mail: eshop@finecom-knihy.skMeno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na kúpu tovaru/produktu

……………………………………………………………………………

Dátum objednania tovaru/produktu ………………………………

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

…………………………………………………………………………….

 

Miesto a dátum …………………………………………

 

*Nehodiace sa prečiarknite